Shinkansen 1day trip Hamamatsu

Shinkansen Timetable

Check branches to purchase

Download PDF

Links